Școala Gimnazială Specială "C. Păunescu" Iași

Școala noastră a fost înfiinţată la 28 noiembrie 1957. Își începe activitatea cu 50 de elevi în imobilul din strada Sărăriei nr.18, Iaşi.

 • În februarie 1958, se transferă în localul Şcolii Metalurgice, urmând ca, în septembrie 1958, să obţină un nou local, în fosta Casa Başotă.
 • Din toamna anului 1959, şcoala se extinde cu alte doua imobile pentru internat, cantină şi bucătarie, în strada Roşcani nr. 5. La 1 februarie 1970, primeşte actualul local din bulevardul C.A.Rosetti, nr.11-15, având în acel moment 18 săli de clasă.
 • În perioada 1973-1974, extinderea continuă prin darea în folosinţă a încă a unui local în strada Brânduşa. Tot în acea perioadă, se reorganizează instituţia transformându-se în Școala ajutătoare cu casă de copii. Numărul elevilor înregistrează o importantă creştere, ajungând în 1980 la 613, fapt care conduce la înfiinţarea grupelor de grădiniţă şi, în 1981, al internatului şcolii.
 • În noiembrie 1998, denumirea instituţiei devine Şcoala Specială cu Casă de Copii, urmând ca, doi ani mai târziu, să capete denumirea de Şcoala Specială „Constantin Păunescu” Iaşi, în memoria marelui profesor, specialist în psihopedagogie specială.
 • Din perioada 2004-2009, oferta educaţională a şcolii se lărgeşte prin înfiinţarea şcolii de arte şi meserii, pentru profesionalizarea elevilor cu dizabilităţi, cu două profiluri: lucrător în tricotaje-confecţii şi lucrător poligraf – ultimul profil fiind unic în sistemul de profesionalizare normal şi special ieşean. 
 • Din anul şcolar 2008-2009, având în vedere egalitatea de şanse în educaţie au fost înfiinţate clase speciale pentru copii cu tulburări din spectrul autist (TSA).
 • În septembrie 2012, denumirea şcolii devine Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iaşi.

Intervenţia şi asistenţa psihopedagogică în echipă, prin trasee educaţionale personalizate, constituie strategia de bază a demersurilor educaţionale şi terapeutic-recuperatorii.

Suntem singura instituţie de profil din municipiul Iași și instituţie de practică pedagogică pentru studenţii universităţilor ieşene cu profil socio-psiho-pedagogic.

La nivelul judeţului Iaşi, şcoala noastră asigură servicii specializate pentru elevii cu dificultăţi în învăţare integraţi în învăţământul public, în vederea oferirii de şanse egale de educaţie şi formare.

Experienţa profesională în evaluare şi intervenţie individuală, precum și faptul că toate cadrele didactice sunt specializate în educația specială a copiilor cu deficiențe grave, severe, profunde și asociate, dar și în recuperarea specifică a copiilor cu tulburări din spectrul autist, au contribuit la creșterea numărului de preșcolari și elevi ai școlii, precum și la consolidarea relației cu părinții elevilor și integrat comității ieșene.

Pentru viitor, Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu” Iaşi îşi propune diversificarea şi extinderea ofertei educaţionale, a serviciilor specializate, precum şi dezvoltarea de relații parteneriale cu instituții, organizații guvernamentale și non-guvernamentale, cu toți factorii educaționali preocupați de instruirea, recuperarea, dezvoltarea și integrarea socială a copiilor cu dizabilități, din spațiul educațional local, național și internațional.

Obiective

Obiective

Misiunea școlii

Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu” Iaşi oferă asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie pentru copiii cu deficienţă mintală și alte tulburări asociate, din judeţul Iaşi, în vederea valorificării potențialului individual și formării unor deprinderi şi competenţe de bază necesare integrării socio-profesionale.

Școala noastră oferă educația adecvată fiecărui elev pentru a-l ajuta să se descurce cât mai bine în viață.

Viziunea școlii

Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu” Iaşi este o instituţie modernă care asigură servicii educaţionale şi terapeutic-recuperatorii în spiritul toleranței, respectului reciproc și egalității de șanse dezvoltând preșcolarilor și elevilor autonomia personală şi socială, responsabilitatea și încrederea în sine.

Strategia de bază

Intervenţie psihopedagogică în echipă prin trasee educaţionale adaptate nevoilor şi potențialului elevilor.

Obiective
 • Asigurarea caracterului diferenţiat al învăţării şi recuperării în funcţie de nevoile, cerinţele şi potenţialul  elevilor;
 • Implicarea a cât mai mulţi elevi în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare realizate în parteneriat precum şi în activităţile cercurilor educative;
 • Dezvoltarea unui curriculum opțional care să valorifice dorinţele, potenţialul şi aptitudinile fiecărui elev;
 • Utilizarea eficientă a resurselor disponibile pentru asistenţa acordată copilului cu cerințe educaționale speciale;
 • Dezvoltarea managementului şcolii şi al clasei conform principiului ”resursa urmează copilul”;
 • Abilitarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice în domeniul psihopedagogiei speciale şi al lucrului cu elevul cu tulburări din spectrul autist/deficienţă mintală severă şi cu deficienţe asociate;
 • Utilizarea relaţiilor de parteneriat în eficientizarea activităţilor;
 • Promovarea imaginii şi activităţii şcolii în cadrul comunităţii.
Resurse

Resurse

Resurse umane

Elevi: şcoala asigură şcolarizarea unui număr de ~300 copii (grădiniţă şi clasele pregătitoare, clase I-X)

Cadre  didactice: 122

 • educatoare și profesori pentru învăţământul preşcolar – 3
 • profesori de psihopedagogie specială  –  33
 • profesori educatori  –  34
 • profesori religie / limba engleză / muzică / desen /  educaţie fizică / educaţie tehnologică  – 8
 • profesori de sprijin pentru copii cu dificultăți de învățare integraţi în școala normală – 23
 • profesori psihopedagogi – 17                       
 • profesori kinetoterapeuţi – 4

Personal didactic  auxiliar: 1 asistent  social, 2 secretari, 1 administrator financiar, 1 administrator patrimoniu, 1 inginer de sistem, 2 infirmiere.

Personal  nedidactic: 1 conducător auto, 2 muncitori calificați, 2 paznici, 5 ingrijitoare.

Resurse materiale
 • 3 săli de grupă pentru preşcolari;
 • 34 săli de clasă pentru elevi dotate cu echipamente IT;
 • 2 săli de educaţie fizică si kinetoterapie;
 • 12 cabinete de terapii specifice ;
 • bibliotecă cu sală de lectură;
 • sală de festivităţi;
 • sală de activităţi educative;
 • sală de stimulare multisenzorială;
 • cabinet de resurse pentru educaţie integrată.

Informații

Suntem singura instituţie de profil din municipiul Iași și instituţie de practică pedagogică pentru studenţii universităţilor ieşene cu profil socio-psiho-pedagogic.

La nivelul judeţului Iaşi, şcoala noastră asigură servicii specializate pentru elevii cu dificultăţi în învăţare integraţi în învăţământul public, în vederea oferirii de şanse egale de educaţie şi formare.