Înscrierea în gradiniță pentru anul școlar 2018 - 2019.

 
Invațământul preșcolar organizat de Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” este acreditat ARACIP.
 
În planul de școlarizare pentru anul școlar 2018 - 2019 școala noastră are prevăzute 3 grupe cu un număr de 18 preșcolari de nivel ”Grupa mare”.
 
Calendarul reînscrierii/înscrierii la gradiniță a fost comunicat de către Ministerul Educației Naționale prin Nota nr. 30062/27.04.2018,.  Calendarul înscrierii la grădiniță a fost modificat prin adresa MEN nr. 30062/2/14.06.2018.
 
Conform acestei ultime adrese, programul înscrierii la gradiniță în școala noastră este următorul :
    Etapa I : 
        Faza 1 - Colectare cereri înscriere : 21.05 - 08.06.2018, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09 – 14. 
        Faza 2 - Procesare cereri : 11 - 22.06.2018
    Etapa II :
        Faza 1 - Colectare cereri înscriere : 02.07 - 27.07.2018, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10 – 13. 
        Faza 2 - Procesare cereri : 27.07 - 03.08.2018
    Etapa de ajustări : 06.08 - 31.08.2018, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10 – 13.
        În această etapă, cererile vor fi colectate și procesate imediat, în limita locurilor disponibile conform planului de școlarizare.
 
Actele necesare pentru înscrierea preșcolarilor în gradinița noastră sunt :
 • dosar cu șina;
 • cererea părintelui/tutorelui legal adresată Comisiei de Orientare școlară și Profesională (tip);
 • copie acte de identitate părinți/tutore legal (copie sentință divorț - dacă este cazul);
 • copie certificat de naștere copil;
 • certificat medical format A5 eliberat de medicul de familie/specialist;
 • fișa de evaluare complexă, eliberată de specialiști calificați;
 • ancheta sociaă (tip) - cu recomandarea - înscriere în învățământul special;
 • evaluare psihologică (tip) de la clinica de neuropsihiatrie;
 • fișa psihopedagogică eliberată de unitatea de învățământ sau de profesorul psihopedagog din cadrul S.E.O.Ș.P al C.J.R.A.E., cu recomandări (dupa caz) ale cadrelor didactice care lucrează efectiv cu copilul în vederea orientării/reorientării școlare și profesionale;
 • fișa privind traseul educațional (tip);
 • fișa medicală sintetică (tip);
 • ultimul certificat de orientare școlară și/sau profesională (dacă este cazul).
 
Criteriile generale de departajare sunt următoarele :
 • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învatamânt respectivă.
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 

Criteriul specific obligatoriu pentru înscrierea unui copil la gradinița noastră este :  ”Existența certificatului de orientare școlară și profesională emis de Comisia de Orientare Școlară și Profesională a județului Iași în care se menționează explicit orientarea în vederea școlarizării în gradinița specială pentru copii cu deficiențe mintale de diverse grade” (HCA nr. 27 din 15.05.2018)