Școala Gimnazială Specială "C. Păunescu" Iași

Înscrierea în grădiniță pentru anul școlar 2024 – 2025

Învațământul preșcolar organizat de Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” este acreditat ARACIP. În planul de școlarizare pentru anul școlar 2024 – 2025 școala noastră are prevăzute 3 grupe cu un număr de 18 preșcolari de nivel ”Grupa mare”. Capacitatea instituției de învățământ este de 18 locuri.

Etapa de reînscriere a preșcolarilor va începe pe data de 20 mai 2024, iar înscrierile se vor derula în perioada 27-31 mai 2024, între orele 9-15. Vezi calendarul.

      În această etapă, cererile vor fi colectate și procesate imediat, în limita locurilor disponibile conform planului de școlarizare. Actele necesare pentru înscrierea preșcolarilor în grădinița noastră sunt:

 • dosar cu șină;
 • cererea părintelui/tutorelui legal adresată Comisiei de Orientare școlară și Profesională (tip);
 • copie acte de identitate părinți/tutore legal (copie sentință divorț – dacă este cazul);
 • copie certificat de naștere copil;
 • certificat medical format A5 eliberat de medicul de familie/specialist;
 • fișa de evaluare complexă, eliberată de specialiști calificați;
 • ancheta socială (tip) – cu recomandarea – înscriere în învățământul special;
 • evaluare psihologică (tip) de la clinica de neuropsihiatrie;
 • fișa psihopedagogică eliberată de unitatea de învățământ sau de profesorul psihopedagog din cadrul S.E.O.Ș.P al C.J.R.A.E., cu recomandări (după caz) ale cadrelor didactice care lucrează efectiv cu copilul în vederea orientării/reorientării școlare și profesionale;
 • fișa privind traseul educațional (tip);
 • fișa medicală sintetică (tip);
 • ultimul certificat de orientare școlară și/sau profesională (dacă este cazul).

 Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
Criteriul specific obligatoriu pentru înscrierea unui copil la grădinița noastră este: ”Existența certificatului de orientare școlară și profesională emis de Comisia de Orientare Școlară și Profesională a județului Iași, în care se menționează explicit orientarea pentru învățământul preșcolar special pentru copii cu deficiențe mintale de diverse grade – ” (vezi documentul)

Informații

Suntem singura instituţie de profil din municipiul Iași și instituţie de practică pedagogică pentru studenţii universităţilor ieşene cu profil socio-psiho-pedagogic.

La nivelul judeţului Iaşi, şcoala noastră asigură servicii specializate pentru elevii cu dificultăţi în învăţare integraţi în învăţământul public, în vederea oferirii de şanse egale de educaţie şi formare.